fbpx

Casa Calida

NL EN FR

Artikel 1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;

Duurzame
gegevensdrager
: elk middel dat
de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst
op afstand
: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

Techniek
voor communicatie op afstand
:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene
Voorwaarden
: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Casa Calida Interior

Kortrijk

Ondernemingsnummer:
0756.594.456

E-mailadres: info@casacalida-interior.be

Artikel
3 – Toepasselijkheid 

Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
ondernemer en consument.

Voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien
de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

Voor
het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

Indien
één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties
die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel
4 – Het aanbod

Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het
aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.

Het
aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle
afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen
bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen
met de echte kleuren van de producten. 

Elk
aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de
prijs inclusief belastingen;

de
eventuele kosten van verzending;

de
wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;

het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de
wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

de
hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

of
de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de
manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

de
eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;

de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de
minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel:
beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel
5 – De overeenkomst

De
overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.

Indien
de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien
de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De
ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

De
ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:

a.
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;

b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;

c.
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;

e.
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In
geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Iedere
overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel
6 – Herroepingsrecht

Bij
de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.

Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, 
 kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de
consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient
de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending. 

Indien
de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel
7 – Kosten in geval van herroeping 

Indien
de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het
retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien
de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel
8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De
ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven 
 in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.

Uitsluiting
van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a.
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;

b.
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.
die snel kunnen bederven of verouderen;

e.
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;

f.
voor losse kranten en tijdschriften;

g.
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.

h.
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting
van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a.
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b.
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;

c.
betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel
9 – De prijs

Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

In
afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a.
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De
in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle
prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs
te leveren. 

Artikel
10 – Conformiteit en Garantie

De
ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een
door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De
garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing
van de producten.

De
garantie geldt niet indien:

De
consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De
geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
van de toegepaste materialen. 

Artikel
11 – Levering en uitvoering

De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als
plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.

Met
inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In
geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.

Indien
levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
zijn voor rekening van de ondernemer.

Het
risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel
12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De
consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

De
consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De
consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te
allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste
opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging

Een
overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

In
afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde 
tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een
overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als
een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel
13 – Betaling

Voor
zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In
geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Artikel
14 – Klachtenregeling

Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

Bij
de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien
de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een
klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.

Indien
een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel
15 – Geschillen

Op
overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

CLOSE

Add to cart